top of page
acr1.jpg
WhatsApp Image 2018-11-07 at 18.44.25 (2
Amsterdam City Rights: About
Amsterdam City Rights: Welcome

Amsterdam City Rights, gaat in Amsterdam onderzoeken hoe rebels en vrij het nieuwe stadsbestuur, het maatschappelijk middenveld, organisaties en de Amsterdamse burgers zijn. Amsterdam City Rights creëert voorbeeldprojecten in een denktank: wij willen initiatieven van onderop ontwikkelen en afstand nemen van top-down beleid. Alles gaat in samenwerking met gemarginaliseerde groepen en ongedocumenteerden die onderdeel uitmaken van alle structuren in de stad en die een kans moeten krijgen om echt mee te doen.


Amsterdam City Rights denktank richt zich komend jaar op:

  • Signalering: Waar worden sociale rechten geschonden? Platform om aandacht voor deze schendingen te faciliteren. (social media).  Niet alleen negatief: hoopvolle oplossing worden gepropageerd.

  • Research: Onderzoek doen naar de implementatie mogelijkheden van initiatieven uit andere grote steden.

  • Bijeenbrengen: politici, beleidsmakers, maatschappelijk middenveld, vakbonden, burgers en de stad komen in contact met gemarginaliseerde groepen.

  • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven en daar de juiste mensen voor vinden.

  • Inclusieve stad: Ongedocumenteerden mee laten doen in de democratie van de stad. De positie van gemarginaliseerde groepen verbeteren.

Amsterdam City Rights begint vanuit het uitgangspunt van de meest gemarginaliseerde groep uit onze samenleving: de mensen zonder verblijfsdocumenten. Door hen voorop te stellen willen we de mensenrechten van andere gemarginaliseerde groepen uitbreiden.


In Amsterdam leven duizenden mensen in een extreem gemarginaliseerde positie zonder de juiste documenten. Hierdoor hebben zij geen of nauwelijks toegang tot basale (mensen)rechten. Sommigen hebben geen recht tot nauwelijks rechten op onderdak, sociale zekerheid, toegang tot eten, water en toilet. Laat staan dat zij legaal kunnen werken, een bankpas mogen beheren, zich mogen inschrijven bij de KvK, sportclub of onderwijsinstelling. Vooral de sociale rechten staan ernstig onder druk. In grote steden, over de hele wereld,  zo ook in Amsterdam, hebben gemeentebesturen te maken met grote groepen ongedocumenteerden in hun stad. Regelgeving vanuit natiestaten, of bijvoorbeeld op Europees niveau belemmeren steden in het zoeken naar oplossingen. Zij worden geconfronteerd met deze problemen zonder dat daarvan bovenop oplossingen voor gevonden kunnen worden. Daarnaast doen gemarginaliseerde groepen niet mee in besluitvorming over de stad.


Wij zijn geïnspireerd door de “Fearless Cities” (http://fearlesscities.com) conferenties  en het begrip municipalisme dat vanuit de opstanden in Barcelona (Indignados/ Barcelona en Comu) zijn ontstaan. Municipalisme betekent niet dat je ervan uitgaat dat je de samenleving fundamenteel kan veranderen enkel vanop het niveau van een stad. Het gaat er eerder vanuit dat je op stedelijk niveau andere politieke verhoudingen kan uitbouwen dan op nationaal niveau en het dus sneller gaat om steden te heroveren dan nationale regeringen. Municipalisme gaat er ook vanuit dat het lokale niveau beter geschikt is om de kloof tussen zij die besturen en zij die bestuurd worden te verkleinen, waardoor de politisering toeneemt. Dat is geen éénrichtingsverkeer, integendeel. In steeds meer steden zien we dat burgers zelf politieke actoren worden, los van de klassieke partij-apparaten. Een goede municipalistische aanpak moet er dus voor zorgen dat het draagvlak voor verandering op stedelijk vlak veel sneller vooruit kan gaan dan op nationaal vlak. En als je er dan in slaagt om een alliantie te vormen met al die rebelse, vrije steden, dan kan je samen een (inter)nationale krachtsverhouding uitbouwen en een nog grotere actor voor verandering worden.


Bewijs: in vele steden wereldwijd zijn projecten ontstaan die op lokaal niveau zijn opgezet, en buiten het kader van de natiestaat, rechten toevoegen voor mensen in een gemarginaliseerde positie. Voorbeeldproject voor ons is bijvoorbeeld: NYID, een identiteitskaart voor de stad New York waar ongedocumenteerden toegang mee kregen tot diverse publieke voorzieningen. In Barcelona krijgen daklozen en ongedocumenteerden mogelijkheden tot het werken en geld verdienen met oa afvalinzameling.

Amsterdam City Rights: About

CITY RIGHTS TOURS

TALKSHOWS

presentation amsterdam city rigths 5 jan
20121577_1044924595644595_86058163466670

CITY RIGHTS UNITED

CITY RIGHTS MARKET

presentation amsterdam city rigths 5 jan
Amsterdam City Rights: Services
bottom of page